Tiskneme z plastu

Obchodní podmínky

Ochrana soukromí

Garance a záruka

Obchodní podmínky

Provozovatel

Tiskneme z plastu, Kamil Brejda, Mládežnická 232, Louňovice pod Blaníkem 257 06, IČO: 11884584, neplátce DPH, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „provozovatel“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která uskutečňuje jakýkoli obchod z webových stránek provozovatele „www.tisknemezplastu.cz“ (dále jen „zákazník“) na straně druhé. Strany souhlasí s tím, že jakákoli objednávka, kterou provozovatel provádí prostřednictvím internetu, je řízena těmito obecnými podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje možnost kdykoli změnit své všeobecné obchodní podmínky. V takovém případě budou podmínky platné v den, kdy zákazník provedl objednávku.


Charakteristika služeb

Provozovatel nabízí aditivní výrobu (3D tisk) technologií FDM a technologií DLP. Podle specifikace zákazníka jsou vytvořeny konkrétní předměty. Výrobky zhotovené provozovatelem jsou určeny výhradně pro dekorativní účely. Výrobky nemají žádný užitečný nebo funkční účel, není-li dohodnuto jinak. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku, která může způsobit porušení zákona, jakož i jakýchkoliv výrobků, které jasně porušují právo duševního vlastnictví třetí strany, např. střelné zbraně, předměty představující rasistický a násilný obsah bez uměleckého díla, obchodní známka či značka atd. Provozovatel zváží, zda výrobek vyhovuje ustanovením v tomto článku a dle toho rozhodne. V případě, že si zákazník myslí, že jeho výrobky byly neoprávněně odmítnuty, může provozovatel svůj požadavek vysvětlit a tento případ bude vyřešen individuálně.


Dostupnost materiálů

V případě objednávky výroby z dočasně nedostupných materiálů, které si zákazník zvolil, bude zákazník informován o termínu dodání daného materiálu nebo vhodné alternativě. Pokud je materiál trvale nedostupný, provozovatel navrhne jiný materiál. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit služby na dobu určenou provozovatelem v případě selhání zásob primárních materiálů nebo poruch v zařízeních používaných k výrobě předmětů.


Objednání

Pro vytvoření poptávky musí zákazník postupovat následovně: vyplnit on-line poptávkový formulář se specifikacemi objektu, druhem technologie, materiálu a barvy, výkresem nebo modelem, detaily kontaktu, fakturační adresou a adresou dodání a souhlasem se všeobecnými podmínkami. Nebo zaslat e-mail s popsáním objektu, jeho vlastností, určení, specifikací, druhem technologie, materiálu a barvou, detaily kontaktu, fakturační adresou a adresou dodání a s přiloženým výkresem nebo modelem. Zasláním e-mailu ze své vlastní e-mailové schránky zákazník automaticky souhlasí se všeobecnými podmínkami. Zákazník nemá možnost používat své vlastní podmínky, není-li dohodnuto jinak. Nabídka pro zákazníka se všemi specifikacemi (cena, datum výroby, datum doručení atd.) bude zákazníkovi zaslán z e-mailové adresy info@tisknemezplastu.cz na adresu uvedené zákazníkem. Souhlasí-li zákazník se všemi body nabídky je nutné nabídku potvrdit e-mailem, kterým se vytvoří objednávka. Má-li zákazník jakýkoli dotaz, doplňující informace, výhradu k ceně, datumu výroby, datumu doručení nebo stornování objednávky, je nutné napsat na adresu info@tisknemezplastu.cz. Prodejní smlouva je uzavřena a potvrzena po ověření všech parametrů objednávky provozovatelem. Provozovatel zašle e-mail s potvrzením přijetí objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo přerušit objednávku a vrátit ji zákazníkovi. Je-li objednávka zaplacena, náhrada se provádí platbou jakýmkoliv způsobem do 30 dnů. Údaje zaznamenané a uchovávané provozovatelem jsou důkazem všech transakcí mezi provozovatelem a zákazníkem (viz. Ochrana soukromí - GDPR). 


Cena a platba

Všechny objednávky jsou splatné v měně CZK nebo EUR. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny. Faktury pro objednávku budou vystaveny na základě cen platných v okamžiku, kdy byla objednávka potvrzena provozovatelem. V případě dodávek mimo území EU budou celní poplatky a formality placeny zákazníkem, není-li uvedeno jinak. Zákazník je zodpovědný za ověření možnosti importu produktů do země dodávky. Pro platbu jsou přijímány formy: převod na účet, paypal a dobírkou. V případě nezaplacení faktury do datumu splatnosti se za každý následující den po datumu splatnosti cena dodaného zboží navyšuje o úrok z prodlení. Výši úrokové sazby určuje občanský zákoník §1970 odkazující na nařízení vlády č. 351/2013 Sb., jako roční repo sazbu zvýšenou o 8 procentních bodů. Provozovatel neudržuje informace o bankovních účtech svých zákazníků. Faktury budou odeslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo v papírové podobě jako součást zásilky. 


Dodací podmínky

Dodání je zajištěno dostupným dopravcem v zemi zákazníka, většinou národními poštovními službami. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o všech očekávaných zpožděních při dodání. Výrobky budou doručeny na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Vlastnictví objektů a související rizika budou převedeny na zákazníka, jakmile zákazník uhradí domluvenou cenu služby, do té doby je v úplném vlastnictví dodavatele. Po obdržení zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat bezporuchovost obalů předmětů a v případě jakýchkoli závad oznámit tuto skutečnost dopravci bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky, které indikuje neoprávněný vstup do zásilky, kupující nemusí od dopravce převzít zásilku.


Záruka

3D objekty vytištěné provozovatelem jsou určeny výhradně pro výzdobu, potěšení nebo prototypování. Provozovatel nenese odpovědnost v případě, že budou využity jiným způsobem. Provozovatel nezodpovídá za důsledky vyplývající z individuálního zákazníka, jako jsou alergické reakce na materiály používané při výrobě předmětu nebo pokud personalizovaný předmět nedokáže uspokojit zákazníka kvůli jeho osobnímu vkusu. Provozovatel nemůže být zodpovědný v případě selhání zásob primárních materiálů, zpoždění v dodávkách, stávky (včetně dopravních stávek) nebo vyšší moci, nebo obecněji za jakékoli události, které nejsou výlučně přičitatelné provozovateli. Obrázky uvedené na webové stránce „www.tisknemezplastu.cz“ nejsou smluvně závazné pouze ilustrační. Přístup zákazníka, používání a navigace na webových stránkách provozovatele je na vlastní nebezpečí. Ve všech fázích přístupu na webové stránky, zpracování objednávek, dodávek nebo poštovních služeb je provozovatel vázán vyvinout nejvyšší úsilí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli potíže nebo poškození vyplývající z používání internetu, zejména v případě selhání služby, vnějšího vniknutí, přítomnosti IT virů nebo jakéhokoli kvalifikovaného výskytu zásahu vyšší moci v souladu s judikaturou.


Duševní vlastnictví

Všechny obrázky, výkresy, návrhy, texty, jména, modely a loga, které se objevují na webových stránkách „www.tisknemezplastu.cz“, jsou vlastnictvím jejich autorů a jsou tak chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy na užívání drženými provozovatelem a / nebo tvůrci vázanými na provozovatele prostřednictvím konkrétní smlouvy. Všichni zákazníci, kteří posílají obrázek, kresbu, návrh, výkres, model nebo odkaz na stránku nebo místo třetí strany, zaručují, že jsou autorem nebo držitelem všech práv duševního vlastnictví tohoto předmětu a že neporušili žádná práva duševního vlastnictví zasláním tohoto předmětu. Zákazník se zavazuje odškodnit provozovatele za jakékoli nároky třetích stran. Zákazník si ponechá vlastnictví předmětu zaslaného provozovateli. Zákazník uděluje provozovateli práva pro použití jejich předmětu jakož to obrázků, výkresů, návrhů, modelů.


Řešení sporů

Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí českým právním systémem. Strany budou usilovat o vyřešení jakýchkoli neshod, které mezi nimi vzniknou, pokud jde o výklad, částečné nebo úplné provedení nebo neplnění těchto obecných smluvních podmínek. Zákazník by měl v případě sporu prioritně kontaktovat provozovatele, aby mohla získat smírné řešení. V případě, že se strany nemohou dohodnout, bude tato rozhodčí doložka považována za ctěnou. Pro více informací nebo pokud nejste plně spokojeni se službami poskytovanými provozovatelem, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailu info@tisknemezplastu.cz. 

Ochrana soukromí

Vaše soukromí má pro nás nejvyšší prioritu, takže plně dodržujeme veškeré platné právní předpisy o ochraně údajů a ochrany spotřebitele a všechny vaše osobní údaje považujeme za plně důvěrné. V souladu s nařízením GDPR shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Jméno a příjmení nebo název firmy a IČO v případě nákupu na firmu 
E-mail
Adresu dodání 
Fakturační adresu

Dále tento web může používat k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Ujišťujeme vás, že tyto údaje se nikdy nebudou šířit mimo naši organizaci pro účely zasílání reklamních a marketingových informací. Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených webových serverech. Kontaktní údaje se používají pouze pro plnění objednávek a nejsou předávány třetím stranám, kromě přepravních firem.
Při používání webu „www.tisknemezplastu.cz“ souhlasíte s tím, že jste přečetli a pochopili naše Smluvní podmínky a tyto zásady ochrany osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@tisknemezplastu.cz. 

Garance  a záruka

Záruční doba

Záruční doba u našich výrobků zhotovených na zakázku je standardně 24 měsíců od dodání výrobku. Záruka se vztahuje na vady způsobené výrobcem (provozovatelem) při běžném použití, do kterého je díl určen. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užitím nebo skladováním v podmínkách, které nejsou pro daný materiál vhodné (například zvýšená teplota, teplota pod bodem mrazu, nadměrné mechanické namáhání, styk s chemikáliemi, přímé sluneční záření, zvýšená vlhkost a další). Záruka zaniká v případě neodborné montáže, nebo na výrobku kde byl proveden neoprávněný / neodborný zásah, dále chybějící či nesprávnou údržbou.

Garance kvality

Případy refundace:
Problémy s přesností nebo s kvalitou (vzhledové vady) lze uplatnit až do 4 týdnů po dodání. Za nepřesné díly se považují ty, kde je překročena tolerance odchylky technologie 3D tisku, která je u FDM technologie maximálně ± 0,30 mm a u technologie DLP maximálně ± 0,035 mm. V případě potvrzení požadavku na reklamaci bude uznána plná refundace.

Záruka dodržení termínu:
Pokud překročíme termín dodání, vaše objednávka bude zcela zdarma. U všech zakázek je záruka poskytována při zpoždění o 50 %. Tato záruka platí pouze pro ČR. Časem dodání se počítá 1. pokus o doručení nebo čas doručení na depo lokálního přepravce.